تازه های نشر

 

فرادستِ فرودست

 

مؤلف: رضا مرادی خلیفه لو

ناشر: انتشارات نوشناخت

مکان چاپ: تهران

نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷ ش.

قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

جرج فاکس: احوال و آرا

 

مؤلف: مینو طهرانی بنی هاشمی
ناشر: انتشارات نوشناخت

مکان چاپ: تهران

نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷ ش.

قیمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال

روان شناسی شغلی کارکنان

مولفان: علی اصغر فتح الهی و نجمه وکیلی
ناشر: انتشارات نوشناخت

مکان چاپ: تهران

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷ ش.

قیمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال

بررسی خیار تدلیس در فقه امامیه

 

مؤلف: مریم پور بابایی
ناشر: انتشارات نوشناخت

مکان چاپ: تهران

نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷ ش.

قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال