پذیرش اثر از نویسندگان

پیش از چاپ کتاب و پس از آن لازم است مراحلی طی شود که نشر نوشناخت جهت تسهیل روند چاپ کتاب بنا بر نظر مؤلف اقدام به انجام همه مراحل ذیل با کمترین هزینه می‌نماید:

  • الف) تایپ، ویراستاری و صفحه‌آرایی
  • ب) طراحی جلد
  • ج) شابک
  • د) فیپا
  • هـ) مجوز چاپ
  • و) اعلام وصول (مجوز پخش)